En aquesta pàgina web trobareu informació sobre la docència que imparteixo a la Universitat Autònoma de Barcelona i sobre les meves publicacions

JAUME MENSA I VALLS
Professor titular de Filosofia Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans (Secció de Filosofia i Ciències Socials)
.

Sóc llicenciat (amb Premi Extraordinari) i doctor en Filosofia per la UAB, llicenciat en Teologia sistemàtica per la Facultat de Teologia de Catalunya i diplomat en Paleografia i Arxivística per la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica (Archivio Segreto Vaticano). També vaig fer el curs de postgrau «Processos Editorials» (UOC).
La meva tesi (1993) tractà de la polèmica entre Arnau de Vilanova i els professors de París. Posteriorment, durant una estada postdoctoral a la Universitat de Roma «La Sapienza» (1994-1996), vaig centrar la recerca en aspectes de lògica tardomedieval i en l'autoria d'obres apòcrifes atribuïdes a Arnau de Vilanova.
Actualment els temes que més m'interessen són els autors catalans medievals, especialment Arnau de Vilanova, però també Antoni Andreu, Vicent Ferrer o Ponç Carbonell, i en general el platonisme i l'augustinisme medieval.
Des de l'any 2013 fins al 2018 vaig ser director de la revista «Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason»; i des de 2018 sóc codirector d'«Arxiu de Textos Catalans Antics».

Campus d'excel·lència internacional U A B