Llibres i capítols publicats

2012

Fontich, X. (in press) « L’activité métalinguistique des élèves dans le cadre d’une intervention didactique orientée à l’interaction dans de petits groupes et à la manipulation de données linguistiques », dins VVAA Enseigner la Grammaire en Francophonie : Curricula, pratiques observées, formation des enseignants. Toulouse. IUFM Midi-Pyrénées, Ecole interne de l’Université Toulouse 2-Le Mirail.

2011

Fontich, X. (2011) “Una seqüència didàctica per treballar l’oració des d’una perspectiva lèxica”, Camps, A. (coord.) La formació del professorat de secundària en l’àrea de llengua. Barcelona. Graó, p. 47-66.

2010

Fontich, X. (2010) “La construcció del saber metalingüístic en la interacció en petit grup”, Milian, M. i Guasch, O. (coords.) L'Educacio linguistica i literaria en entorns multilingues. Recerques per a nous contextos. Bellaterra. UAB, p. 135-148.

Fontich, X. (2010) “Formación del profesorado y el estudio de caso”, La formación del profesorado en el siglo XXI: propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. Múrcia. Universidad de Murcia. PDF

Fontich, X. (210) La construcción del saber metalingüístico. Estudio sobre el aprendizaje de la gramática de escolares de secundaria en el marco de una secuencia didáctica. Bellaterra : UAB. [Tesis doctoral]

2008

Fontich, X. (2008) “The Case Study as an Instrument for Teacher Education”, dins  Ramos Gay, I; Moya Guijarro, A. J. i Albentosa Hernández, J. I. (coords.): New trends in English teacher education: linguistics, literature and culture. Cuenca. UCLM, p. 49-60. PDF

2006

Fontich, X. (2006) Hablar y escribir para aprender gramática. Barcelona. ICE-Horsori.

Fontich, X. (2006) “Una seqüència didàctica sobre la complementació verbal: la classificació dels verbs segons els complements verbals”, dins Camps, A. i Zayas, F. (coords.) Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica. Barcelona. Graó, p. 169-188.

Camps, A., Fontich, X. (2006) “La construcció gramatical dels alumnes de secundària a través de la recerca i del raonament: l’ús del pronom “hi” en el català oral”, dins Camps, A. i Zayas, F. (coords.) Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica. Barcelona. Graó, p. 97-108.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B